رزروهای شما

نویسنده

تاریخ

اشتراک گذاری

رزروهای شما

بزرگترین کشف نسل من این است که یک انسان می تواند زندگی خود را با تغییر نگرش خود تغییر دهد.

ویلیام جیمز

روانشناس

برچسب :

مطالب مشابه