آزمون های من

نویسنده

تاریخ

اشتراک گذاری

آزمون های من

بزرگترین کشف نسل من این است که یک انسان می تواند زندگی خود را با تغییر نگرش خود تغییر دهد.

ویلیام جیمز

روانشناس

برچسب :

مطالب مشابه